Městská policie Kolín

Městská policie byla v Kolíně zřízena v r. 1991, konkrétně první dvoučlenná hlídka vyšla do ulic města dne 2. září 1991 v 18.00 hod. Prvotní početní stav byl 10 strážníků, sloužících na adrese ul. Parléřova 34. V současnosti pro město pracuje 40 strážníků /z toho 8 žen/ a 7 ostatních zaměstnanců obce, zařazených do obecní policie. Sídlem MP je ul. Kutnohorská 23, Kolín IV. Činnost městské policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Z tohoto zákona vyplývají základní pravomoci a povinnosti strážníků městské policie.

Městská policie zejména:
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • se podílí v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii
dále např.
 • zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimo­řádných akcích
 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předávají je do městského útulku
 • provádí náhradní doručování písemností
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce
 • obsluhuje schránky důvěry
 • podílí se na projektech místní úrovně v rámci strategie prevence kriminality
 • provozuje Městský monitorovací systém

Historie

První zmínky o "Městské policii" - spíše městské stráži se datují do období tvz. regulovaného magistrátu. V letech 1788-1849 stál v čele královský purkmistr a dva zkušení magistrátní radové. Ke střežení města byli voleni dva denní a dva noční hlídači. Hlídání městské věznice měl na starosti strážce věznice.

Situace se výrazně mění po roce 1848 se vznikem územní samosprávy. Obec vykonávala zejména policii polní, tržní, zdravotní, čelední a dělnickou, mravnostní, stavební a požární. Tresty, které mohly obce ve své trestní pravomoci ukládat, byly peněžité pokuty a vězení. Ke konci 19. století byla městská policie rozšířena. Na fotografii je již celá městská policie pod vedením velitele pana Hádka. Sváteční klobouky s kohoutími péry vysloužily strážníkům jméno chocholatí. Do služby pak nosili uniformy vojenského střihu ke krku upnuté stojáčkem a vysokou kulatou čepici s kšiltem a vojenskými hodnostmi.

S novou republikou se objevují dvě organizace četnictvo a městská policie placená a vybavovaná městem, uniformy byly černé po vzoru anglických "Bobíků" ve svátečním provedení s brigadýrkami a pro službu se ztuženou přilbou stejnou jako dodnes nosí v Anglii. Vrchním velitelem byl starosta obce, výkonným dozorem byl městský tajemník, služebně pak důstojnická elita a velitel - ti nosili šavle.

V roce 1937 je na malé město uváděn poměrně vysoký počet policistů včetně velení 28 lidí. V té podobě byly policie měst až do roku 1949, kdy bylo vytvořeno SNB a městská policie postupně ve všech městech, ke škodě obyvatel zlikvidována.

Nejstarší historii od archiváře Jaroslava Pejši doplnil Ladislav Kamarýt.