Program prevence kriminality

Součástí činnosti Městské policie Kolín je i prevence kriminality na úseku školství. Základem přednášek v MŠ a ZŠ je příprava. Obstát před zvědavým pohledem žáků není jednoduché. Nepostačí přednáška, která by obsahovala pouze množství faktů, údajů a statistik. Nutností je proložit témata i hrou, která by děti zaujala. Nejvíce se osvědčily příklady na situacích, se kterými je možné se setkat při práci strážníka a tzv. "veselé příběhy".

Preventivní program pro děti z mateřských škol

Navázání důvěry je zde na prvním místě, neboť se často setkáváme se situací, kdy se děti, díky výchově a informacím od rodičů, strážníků bojí. Strážníci jsou postaveni do role čertů a bubáků. V této věkové kategorii je nutné prevenci pojmout hravou formou, přizpůsobenou úrovni předškolních dětí. Situace, které mohou děti potkat, se jim musí nenásilně vysvětlit na příkladu prostřednictvím známých pohádek, a to za pomoci maňásků /pohádka O Červené Karkulce, O Budulínkovi, O neposlušných kůzlátkách, O Smolíčkovi, O Koblížkovi/.

  Oddělení prevence kriminality se zde zaměřuje na bezpečné chování, zejména v následujících situacích:
 • když jsi sám doma
 • jak máš jednat při setkání s cizími lidmi
 • když nalezneš injekční stříkačku
 • dopravní předpisy - chodec

Preventivní programy pro žáky 1. stupně ZŠ a 1. stupně Speciální a praktické školy

Žákům této věkové kategorie je třeba věnovat nemalou pozornost. Pozitivní je, že přednášky bývají dětmi velmi dobře přijímány a rády se také zapojují do připravených her a aktivit.

  Oddělení prevence kriminality se zde zaměřuje na bezpečné chování, zejména v následujících situacích:
 • sám doma
 • sám na ulici
 • jak telefonovat, když jsem sám doma
 • jak jednat při kontaktu s cizími lidmi
 • co udělat, když uvidím odhozenou injekční stříkačku
 • co dělat, když mě někdo ubližuje, nebo ubližuje druhým
 • povinnosti chodce na chodníku a chůze tam, kde není chodník
 • přecházení vozovky na přechodu pro chodce a mimo přechod
 • nácvik volání na tísňovou linku
 • povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • základní dopravní značky

Na úvod je krátce představena práce městské policie, rozdíl v pravomocech MP a PČR, základní rozdíly, kdy je páchán přestupek a kdy se už jedná o trestný čin /drobná krádež x krádež/. U prvňáčků a druháků jsou situace, které jsou přizpůsobeny věku dětí, vysvětleny také za pomoci maňásků. Vysvětlena jsou jednoduchá pravidla – dopravní předpisy. Děti si v tomto věku již musí uvědomit, že i jako chodci a cyklisté musí pravidla dodržovat. U dětí do deseti let jde třeba o zaměření na povinnosti chodců v silničním provozu, jsou jim vysvětleny základy pravidel jízdy na jízdním kole /např.nutnost mít na hlavě cyklistickou přilbu/. Pro žáky třetích tříd je připraven projekt Městské policie Kolín – výukové omalovánky „Příběhy dráčka z městského znaku“. Hravou formou budou žáci odpovídat na otázky, co udělal dráček špatně /seznámení s Obecně závaznými vyhláškami města, veřejným pořádkem a chováním na veřejnosti, s pravidly chování na ulici…/.

Preventivní programy pro žáky 2. stupně ZŠ a 2. stupně Speciální a praktické školy

U žáků vyšších ročníků ZŠ je třeba si uvědomit, že tato věková skupina má často kritický přístup ke všemu, co je jí předkládáno. Proto není jednoduché žáky zapojit do připravené aktivity, nebo vzbudit zájem o jakoukoliv aktivitu. Základem je problematika mezilidských vztahů. Dále je nutné vysvětlit některé pojmy z Listiny základních práv a svobod - (právo na život, lidská důstojnost aj.). Na toto téma je připravena hra, kdy budou žáci přiřazovat k jednotlivým bodům „Listiny“ přestupky a trestné činy. Musí si uvědomit, že porušením některého z těchto pravidel, by mohla být naplněna jejich skutková podstata.

Při práci s dětmi je na místě vstřícnost a ochota naslouchat. Každá věková skupina má svoje radosti a starosti, často se stává, že preventista je tzv. „vrbou“, poradcem. Profese a práce strážníka je v očích veřejnosti často vnímána jako represivní. Budu ráda, když se tento pohled občanů bude měnit, také díky preventivním aktivitám a práci s žáky na uvedených typech škol a školských zařízeních.

Oddělení prevence Městské policie Kolín Str. Honkiszová Helena